close Tato stránka využívá cookies a jiné technologie sledování na rozlišení jednotlivých počítačů, na individuální nastavení služeb, analytické a statistické účely i pro přizpůsobení zobrazení obsahu a reklamy. Tato stránka může obsahovat cookies třetích stran. Pokud budete pokračovat v používání stránky, předpokládáme, že Vám vyhovuje aktuální nastavení, které však můžete kdykoli změnit.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost gaming.sk sro, IČO 53011040, DIČ: 2121250670, se sídlem Bavlnárska 314/8, 911 05 Trenčín, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Brně, vložka číslo 39999 / R jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující"). Nejsme plátcem DPH.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 4. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy dostane Kupující emailem. Podrobnosti o objednávce spolu s fakturou najde kupující ve svém zákaznickém "Účtu" po kliknutí na "Historie objednávek". Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě je možné využít náš kontaktní formulář. "

II. Kupní smlouva

1. Uzavření kupní smlouvy

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod IV. Objednávání.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Akceptováním VOP je kupující poučen a uděluje prodávajícímu výslovný souhlas s úplným poskytnutím služby.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, poskytne digitální obsah / licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo / licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc / digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnická práva k věci / licenci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v daném množství, jakosti a provedení.

Kupující tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod na jeho používání v češtině.

Kupující je povinen při používání veškerého elektronického obsahu zakoupeného v e-shopu dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP (pro účely VOP se rozumí včetně SW apod.) A právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující je oprávněn všechny elektronické díla používat výhradně pro svou osobní potřebu, pokud není v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného, ​​přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupen elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, zhotovovat z něj popisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být zakázán či licence může být deaktivována v případě, jestliže byl elektronický obsah získán v důsledku protiprávní činnosti.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího.

Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

V. Odstoupení od smlouvy

5.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č. 108/2000 CFU odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 5.2. VOP.

 

5.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 5.1, je povinen dodržet následující podmínky:

 

* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží nesmí být použit
o zboží musí být kompletní
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

Odstoupení a zboží posílejte na adresu:

 1. gaming.sk, s.r.o.,  Bavlnárska 314/8, 911 05 Trenčín
 2. nebo na email: info@digisoft.sk

Zboží by měl kupující vrátit nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací a spolu s vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy. který najdete ZDE.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. o poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 2. o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu nebo email prodávajícího spolu s přiloženým a vyplněným formulářem Odstoupení od smlouvy. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba předem bankovním převodem na číslo účtu: SK5183300000002401812877,
 2. platba kartou (přijímáme karty pouze ze zemí EU)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

VII. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. zasílání e mailem.

V případě zásahu vyšší moci, či výpadku informačního systému Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

VIII. Záruční podmínky a reklamační řád

Na všechny softwarové produkty se vztahuje záruka v délce 24 měsíců.

Reklamace

Ještě než se rozhodnete reklamovat nefunkční druhotný software, mrkněte se do sekce "Návod k instalaci", kde najdete postupy, jak aktivovat zakoupený software.

V případě, že softwarový produkt opravdu nefunguje (software nelze aktivovat), vyplňte Reklamační protokol. Reklamační protokol odešlete buď e-mailem na info@digitalnilicence.cz nebo poštou na adresu: gaming.sk, s.r.o. Bavlnářská 314/8, 911 05 Trenčín.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

 1. reklamační formulář ke stažení, kliknitu ZDE
 1. kopie dokladu o koupi (faktura, daňový doklad nebo záruční list).
 2. printscreen hlášení problémů s aktivací produktu, s viditelným datem a časem vytvoření

Jak dlouho budu čekat na vyřízení mé reklamace?

Reklamace řešíme v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace tak, jak nám ukládá zákon. Pokud se dohodneme na době delší než 30 dní, bude to zapsáno v reklamačním protokolu. Podmínkou pro rychlé vyřízení Vaší reklamace je správně vyplněný reklamační protokol.

Jakmile je reklamace ukončena a vybavená, informujeme naše zákazníky e-mailem.

IX. Osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete ZDE

X. Řešení sporů

V případě, že dojde k zásahu do práv Kupujícího, osoba, do které práv se v souvislosti s e-shopem jakýmkoli způsobem zasáhlo nebo která tvrdí, že se do jejích práv zasáhlo, je povinna řešit spor s prodávajícím prioritně mimosoudním jednáním prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem na info@digitalnilicence.cz.

V případě, že do 2 měsíců nedojde k mimosoudnímu řešení sporu, je tato osoba oprávněna obrátit se na příslušný soud.

Kupující je povinen Prodávajícímu neprodleně písemně oznámit, že došlo k zásahu do jeho práv, a také kdo, jakým způsobem a kdy měl zásah provést, a v případě soudního sporu souvisejícího s e-shopem je povinen neprodleně písemně oznámit Prodávajícímu, že takový spor probíhá.

Kupující je oprávněn obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu v případě, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a to např. Slovenská obchodní inspekce, přičemž Uživatel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. E-mailový kontakt na společnost je info@digitalnilicence.cz. Uživatel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi Kupujícím a Prodávajícím. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20, - eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od Kupujícího poplatek za zahájení alternativního řešení sporu nejvíce částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty, a to nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

Kupující jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Uživatel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP a vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím na nich založený se řídí slovenský právem, a to bez použití jakýchkoliv kolizních ustanovení tohoto práva.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení VOP a tyto ostatní ustanovení VOP zůstávají platné a účinné.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19.11.2018 Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.